Privacy verklaring

Gegevens Beks & Beks Advocaten

Beks & Beks Advocaten

KvK: 32150077

Bezoekadres: Marathon 3 H (derde verdieping) te Hilversum

Postadres: Postbus 1222, 1200 BE Hilversum

E-mail: info@beks.nl

Telefoon: +31 (0)35 621 99 41

Introductie Privacyverklaring Beks & Beks Advocaten

Beks & Beks Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kader van onze juridische dienstverlening kan het zijn dat wij persoonsgegevens van u verzamelen. Onze juridische dienstverlening bestaat uit juridische bijstand, alsook de afwikkeling van surséances en/of faillissementen waarin één van de advocaten van Beks & Beks Advocaten tot bewindvoerder dan wel curator is aangesteld.

Het komt dus voor dat wij persoonsgegevens van u verzamelen omdat u bijvoorbeeld cliënt bent of juist de wederpartij van een cliënt bent, of omdat u schuldeiser of anderszins betrokken bent in een faillissement dat ons kantoor in behandeling heeft. Als u wederpartij bent zijn wij niet verplicht u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Datzelfde geldt in het geval het informeren van alle betrokkenen een onevenredige inspanning vergt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij een boekhouding van een failliet, met daarin persoonsgegevens van derden, veilig stellen.

Ook in het geval u gebruik maakt van onze website, u ons vrijblijvend vragen stelt, of u solliciteert op een functie of stageplaats binnen ons kantoor kan het zijn dat wij persoonlijke informatie van u vragen en verwerken. Dit geldt ook voor leveranciers van producten of diensten met wie wij contracteren.

In deze privacyverklaring beschrijven wij onder andere de persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken en de onderliggende grondslag. Ook verstrekken wij informatie over de door ons gehanteerde bewaartermijnen en het delen van gegevens met derden.

Beks & Beks Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u aan om de privacyverklaring welke op onze website (www.beks.nl) wordt gepubliceerd geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. Of wij deze gegevens daadwerkelijk van u verwerken is afhankelijk van de aard van de zakelijke betrekking tussen u en Beks & Beks Advocaten.

 • Voor- en achternaam
 • Handelsnaam
 • Geslacht / Aanhef
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BS-nummer
 • IBAN-rekeningnummer
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • Financiële informatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld beeldmateriaal
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In voorkomende gevallen verwerkt Beks & Beks Advocaten bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens in de zin van art. 9 AVG, bijvoorbeeld ten aanzien van het lidmaatschap van een vakbond of gezondheid. De verwerking hiervan is in zo’n geval noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Beks & Beks Advocaten of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beks & Beks Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan wel ter uitvoering van een wettelijke taak of wettelijke verplichting of om de gerechtvaardigde belangen van Beks & Beks Advocaten te behartigen.

Een gerechtvaardigd belang is onder meer het bijhouden van bezoekersaantallen van onze website, opdat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren, alsook het bewaren van gegevens in verband met potentiële claims aan het adres van Beks & Beks Advocaten en het uitsluiten van tegenstrijdige belangen.

Bron van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat u ons uw persoonsgegevens rechtstreeks verstrekt, dan wel dat wij deze via een externe bron verkrijgen, zoals het handelsregister, het kadaster of de administratie van een failliet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beks & Beks Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uitgangspunt is dat cliëntdossiers 7 jaren worden bewaard na sluiting van de dossiers, waarna deze kunnen worden vernietigd. Beks & Beks Advocaten behoudt zich evenwel het recht voor bepaalde gegevens 20 jaar te bewaren indien daarmee een gerechtvaardigd belang wordt gediend.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beks & Beks Advocaten verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of uitvoering van een wettelijke taak. Daarbij dient u te denken aan het verstrekken van gegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand of het verstrekken van gegevens aan de Rechtbank, bijvoorbeeld in het kader van een procedure, of het openbaar maken van openbare faillissementsverslagen of deponeren van crediteurenlijsten in faillissementen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst en waar redelijkerwijs mogelijk maken wij gebruik van gepseudonimiseerde persoonsgegevens. De betrokken bedrijven worden zorgvuldig geselecteerd om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Beks & Beks Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Beks & Beks Advocaten maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In dat kader is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Google verwerkt niet het volledige IP-adres van onze websitebezoekers; het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Er worden geen gegevens gedeeld met Google voor producten en services van Google, benchmarking, technische ondersteuning, accountspecialisten en Google-verkopers/salesexperts. Ook maakt Beks & Beks Advocaten geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in principe het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beks & Beks Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beks.nl.

Met betrekking tot een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, moet er rekening mee worden gehouden dat Beks & Beks Advocaten niet aan een dergelijk verzoek zal voldoen, als het onverenigbaar is met de door Beks & Beks Advocaten in acht te nemen bewaartermijnen. Ook dient u er rekening mee te houden dat bepaalde gegevens, afhankelijk van de relatie tussen u en Beks & Beks Advocaten mogelijk niet verstrekt kunnen worden op grond van onze gedragsregels en meer in het bijzonder op grond van het beroepsgeheim dat geldt binnen de advocatuur.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. In geval van twijfel over uw hoedanigheid kan Beks & Beks Advocaten aanvullend onderzoek ter controle van uw identiteit doen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Beks & Beks Advocaten wil u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beks & Beks Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op, bijvoorbeeld per e-mail: info@beks.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 29 oktober 2019