Vastgoed

Beks & Beks Advocaten adviseert en procedeert over de juridische aspecten van vastgoed. Denk hierbij aan alle aspecten van het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, gebruiken, kopen of verkopen, huren of verhuren van onroerend goed. Wij kunnen u adviseren over de rechten en plichten van alle betrokkenen in dit proces, zoals de (ver)koper, (ver)huurder, ontwikkelaar, aannemer, architect, de overheid et cetera.

Ook in bijzondere omstandigheden, zoals in geval van faillissement van de aannemer, koper of verkoper, huurder of verhuurder beschikken wij over specialistische kennis om u van gedegen juridische bijstand te voorzien.

Appartementen en mede-eigendom

Wij zijn thuis in alle kwesties rond appartementsrechten en alle andere vormen van mede-eigendom. Denk daarbij onder meer aan:

 • Uitleg van het splitsingsreglement en huishoudelijk reglement
 • Verdelingsvorderingen
 • Rechten en plichten van de appartementseigenaar
 • Bezwaar tegen een besluit van de VVE, beleggingen in vastgoedfondsen, zoals CV’s

Bouwrecht

Rondom alle aspecten van bouwen kunnen juridische geschillen ontstaan. Op basis van doorgaans de (koop-/) aannemingsovereenkomsten ontstaat er een complexe verhouding tussen de opdrachtgever/koper, de architect, de bouwbegeleider, de aannemer en onderaannemers. Wij kunnen u bijstaan bij geschillen over bijvoorbeeld:

 • Opleveringsgebreken
 • Meer- en minderwerk
 • Aanpassing van bouwplannen

Burenrecht

Geschillen met buren kunnen zeer ingrijpend zijn voor alle betrokkenen. Wij hebben veel ervaring in  het adviseren en procederen over de geschillen die kunnen ontstaan, over bijvoorbeeld:

 • De ligging van de erfgrens
 • Een gemeenschappelijke muur of erfafscheiding
 • Erfdienstbaarheden
 • Beplanting
 • Hinder en overlast

Huurrecht

Het huurrecht kan betrekking hebben op roerende zaken en onroerende zaken. Problemen doen zich vaak voor met betrekking tot (ver)huur van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfsruimtes. Meestal gaat het dan over de mogelijkheden om de huur te beëindigen, dan wel het herstellen van gebreken aan het huurobject.

De wet kent redelijk gedetailleerde regelingen voor diverse vormen van huur.  Daarbij geldt vaak dat er niet van deze bepalingen afgeweken kan worden ten nadele van de huurder. We hebben het dan over huurbescherming. Dat betekent dat het voor een verhuurder verstandig is om voor het aangaan van een huurovereenkomst zich goed te laten informeren over het huurrecht. Ook een huurder doet er goed aan advies in te winnen, als deze zich geconfronteerd ziet met een ongewenste huuropzegging door de verhuurder. Een dergelijke huuropzegging hoeft lang niet altijd rechtsgeldig te zijn.

Beks & Beks Advocaten kan u adviseren en anderszins bijstaan als het gaat om het opstellen van huurovereenkomsten, maar uiteraard ook als het gaat om huurgeschillen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend), over de volgende onderwerpen:

 • Huurbescherming
 • Opzegging huur
 • Ontbinding huur
 • Ontruiming
 • Woonruimte
 • Bedrijfsruimte (7:290 BW)
 • Overige ruimte (7:230a BW)
 • Medehuur
 • Voortzetting van de huur
 • Onderhuur
 • Indeplaatsstelling
 • Dringend eigen gebruik
 • Tijdelijke verhuur
 • Gebreken
 • Onderhoud
 • Renovatie
 • Huurachterstand

Koop en verkoop

Wij staan kopers en verkopers bij in de onderhandeling en bij het opstellen van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen wij u van bijstand voorzien indien u een geschil heeft over de gekochte zaak, de nakoming of de uitleg van de koopovereenkomst. Denk hierbij aan kwesties rondom:

 • Verborgen gebreken
 • Erfpacht
 • Verjaring
 • Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
 • Klachtplicht van de koper
 • Erfdienstbaarheden
 • Conformiteit
 • Toezeggingen door de makelaar
 • Bodemverontreiniging met bijvoorbeeld asbest of olie

Ruimtelijke ordening / omgevingsrecht

Het omgevingsrecht regelt hoe Nederland wordt ingericht en hoe en waar er mag worden gebouwd. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van de leefomgeving zijn voor een belangrijk deel vastgelegd in het bestemmingsplan, maar ook in lokale en provinciale verordeningen en in de wet. Wij kunnen u bijstaan in vraagstukken rondom de volgende onderwerpen:

 • Omgevingsvergunningen
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Het bestemmingsplan
 • Handhaving
 • Planschade

Advocaten

Bij Beks & Beks Advocaten zijn verschillende advocaten actief die u op het gebied van vastgoed verder kunnen helpen.

Hein Vroege behandelt regelmatig zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwrecht, non-conformiteit, burenrecht en huurgeschillen.

Peter Broekman is gespecialiseerd in het huurrecht en behandelt eveneens zaken op het gebied van non-conformiteit en burenrecht.

Robert de Lauwere  heeft voorts ruime ervaring op het gebied van bouwrecht, huurrecht en kooprecht. Net als zijn kantoorgenote, Leonieke Kuiper, beschikt hij bovendien over specialistische kennis op het gebied van insolventierecht. Dat is kennis die bijvoorbeeld goed van pas kan komen als één van de betrokken partijen failliet gaat en er een curator bij de zaak betrokken raakt.

Wij staan u graag te woord over vragen op het gebied van vastgoed.  Daarbij maakt het niet uit of het onroerend goed zich hier in ’t Gooi bevindt, zoals in Hilversum, of daarbuiten.