Familie- en Erfrecht

Nederland kent een grote mate van vrijheid om op voorhand zelf de gevolgen van bijvoorbeeld een huwelijk, een echtscheiding, een verbreking van een samenleving of de verdeling van een nalatenschap te regelen. Toch ontstaan er vaak geschillen over de uitleg van onder andere huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten. Ook komt het voor dat er van te voren helemaal niets is geregeld en dat het partijen zelf niet lukt om tot afspraken te komen. Een complicerende factor daarbij is dat de emoties hoog op kunnen lopen. Het familie- en erfrecht heeft immers betrekking op zeer persoonlijke aangelegenheden en daarnaast kunnen de financiële belangen groot zijn.

Soms kan er met behulp van mediation alsnog overeenstemming bereikt worden. Ook kan het zijn dat partijen met behulp van advocaten een regeling kunnen treffen. Als mediation geen uitkomst biedt en partijen ook op andere wijze geen overeenstemming bereiken, zal in de meeste gevallen de rechter een beslissing moeten nemen. Daarnaast is het zo dat niet alles zonder rechterlijke tussenkomst kan worden geregeld. Daarbij kan gedacht worden aan het uitspreken van de echtscheiding, een adoptie, een ondercuratelestelling of een vaderschapsactie. Beks & Beks Advocaten adviseert, bemiddelt en procedeert onder meer met betrekking tot de volgende aspecten van het Personen- en Familierecht en het Erfrecht:

Personen- en Familierecht:

  • Echtscheiding / Einde Geregistreerd Partnerschap / Verbreking Samenwoning
  • Huwelijkse Voorwaarden / Partnerschapvoorwaarden / Samenlevingscontract
  • Mediation / Boedelverdeling / Pensioenverevening / Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie / Ouderschapsplan / Gezag- en Omgang / Naamrecht
  • Vaststelling Vaderschap / Ontkenning Vaderschap / Adoptie & Voogdij
  • Bijzonder curator (voor minderjarigen) / Bewind / Curatele / Mentorschap

Erfrecht:

  • Testamentair Erfrecht / Wettelijke Verdeling / Legaat
  • Onterving / Legitieme / Opeisen Erfdeel
  • Executeur (-Testamentair) / Vereffening Nalatenschap

Familie- en Erfrechtsectie

Mw. mr. S. (Sachine) van der Roest is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en zij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten (vFAS). Niet alleen treedt zij op als familierecht/echtscheidingsadvocaat, zij is ook werkzaam als scheidingsmediator. Zij is als mediator ingeschreven bij de vFAS en in het kwaliteitsregister van de MfN (voorheen het NMI). Als (onafhankelijk) mediator begeleidt en bewaakt zij het proces waarin partijen zelf een oplossing zoeken voor het tussen hen gerezen geschil. Ook komt het voor dat zij optreedt als bijzonder curator om de belangen van een minderjarig kind te behartigen.

Daarnaast is mr. Van der Roest door de vFAS opgeleid tot Erfrecht Specialist en kan zij zich dan ook met recht als zodanig profileren. Zij treedt in die hoedanigheid op als advocaat en ook als vereffenaar van nalatenschappen. In de erfrechtpraktijk wordt zij ondersteund door mw. mr. L. (Leonieke) Kuiper, die notarieel rechtelijk is afgestudeerd en die voorts de kennis die zij na haar studie heeft opgedaan in de faillissementspraktijk kan toepassen in de afwikkeling van negatieve nalatenschappen.