1. Het arbeidsrecht versus de pre-pack: 1 – 0 !

  Als een (onderdeel van een) onderneming aan een ander wordt overgedragen, wordt er in juridische zin als snel gesproken van ‘ overgang van onderneming ’. Bij overgang van onderneming kunnen werknemers in beginsel niet worden ontslagen. Zij genieten ontslagbescherming, en sterker, de werknemers gaan van rechtswege mee over naar de verkrijger. Bij een faillissement geldt deze bescherming echter niet. Ook niet als de curator (een deel van) de onderneming verkoopt in het kader van een...

 2. Nul-urencontract en toch recht op uren?

  Oproepcontract, flexcontract, arbeidscontract-mup (‘met uitgestelde prestatieverplichting’) en nul-urencontract. Het zijn verschillende benamingen voor hetzelfde soort arbeidsovereenkomst. Contracten waarin is opgenomen dat de werkgever de vrijheid heeft om de werknemer al dan niet op te roepen. De werknemer wordt betaald afhankelijk van de gewerkte uren. Afgegaan op de tekst van het contract, lijkt de werkgever ijzersterk te staan wanneer hij van de werknemer af wil. Hij roept hem...

 3. Wet DBA: meer (on)zekerheid?

  Met de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die op 1 mei 2016 in werking is getreden, is de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft. De bedoeling van de VAR was om de betrokken partijen meer rechtszekerheid te geven of hun arbeidsrelatie kon worden aangemerkt als een (fictieve) dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst op grond waarvan de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen. De Wet DBA heeft een nieuw systeem in het leven geroepen. Daarbij is...

 4. Werken met ZZP-ers vanaf 1 mei 2016: opdrachtgevers opgepast!

  Door de toenemende financiële risico’s waarmee werkgevers de afgelopen jaren zijn geconfronteerd (zoals doorbetaling van loon tijdens ziekte voor de duur van twee jaar, premiedifferentiatie ZW en WIA), heeft het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) een hoge vlucht genomen. Opdrachtgevers die met zzp-ers werken, zijn gevrijwaard van de risico’s van loonbetaling bij ziekte en behoeven geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen, wanneer de zzp-er als...

 5. Privacy op de werkvloer in het geding?!

  Mag een werkgever de privéberichten van een werknemer doornemen als deze zijn verstuurd vanaf de werkvloer en kan dit zelfs tot een ontslag leiden? Op 12 januari 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uitgelaten over een zaak die zich in Roemenië afspeelde en waarbij deze vraag aan de orde was. Naar aanleiding van die EHRM-uitspraak werd...

 6. Werkgevers: Let op het schriftelijkheidsvereiste van de aanzegging!

  Inmiddels is bij het leeuwendeel van de werkgevers ongetwijfeld bekend dat zij in de meeste gevallen één maand voor het aflopen van een dienstverband voor bepaalde tijd aan de werknemer moeten laten weten of de arbeidsovereenkomst wél of niet verlengd wordt, en zoja, onder welke voorwaarden dat zal zijn. Dit wordt ook wel de ‘aanzegplicht’ genoemd.

  De uitzonderingen op de aanzegplicht zijn schaars, te...

 7. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? That’s the question…

  Werkgevers opgepast! Alertheid is geboden bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs namelijk maar weer eens bevestigd dat de gevolgen van een onduidelijke arbeidsovereenkomst  in beginsel voor rekening en risico van de werkgever komen. Zo is het van groot belang bij het aangaan van een arbeidscontract voor bepaalde tijd helder en concreet vast te...