Tarieven

De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. Het basisuurtarief verschilt per advocaat en is afhankelijk van zijn of haar ervaring. Het uurtarief varieert van € 135,- tot € 225,-. Bijzondere factoren, zoals het belang van de zaak en/of de spoedeisendheid daarvan, kunnen met zich meebrengen dat in overleg met de behandelend advocaat een afwijkend uurtarief wordt gehanteerd. Voorts is het gebruikelijk het uurtarief van iedere advocaat jaarlijks bij te stellen.

Het kantoor hanteert het beleid dat de werkzaamheden in principe na afloop van iedere maand worden gedeclareerd onder bijsluiting van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. In de regel bestaat de declaratie uit honorarium en eventuele overige kosten. Het honorarium is gelijk aan het geldende uurtarief maal het aantal bestede uren. Over het honorarium is BTW verschuldigd (21%), een toeslag voor kantoorkosten (6%) en verschotten. Verschotten zijn kosten die door derden bij het kantoor in rekening zijn gebracht. Te denken valt aan de griffierechten, kosten van de deurwaarder en kosten voor het opvragen van uittreksels.

Bij aanvang van de zaak en zonodig tussentijds kan een voorschot in rekening worden gebracht, welk voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.

Indien u vragen hebt over de tarieven, of opmerkingen hebt over bepaalde declaraties, kunt u uiteraard contact opnemen met kantoor respectievelijk de behandelend advocaat.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Beks & Beks Advocaten is van oudsher een kantoor met een sociale inslag en heeft daarom jarenlang ook op toevoegingsbasis (gesubsidieerde rechtsbijstand) particulieren bijgestaan. Helaas is gebleken dat door toenemende bezuinigingen van de overheid  op de gesubsidieerde rechtsbijstand het werken op basis van een toevoeging in veel gevallen niet langer kostendekkend is. Dit betekent dat Beks & Beks Advocaten niet alle zaken op toevoegingsbasis meer aan kan nemen. In individuele gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u mogelijk voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Is dat het geval, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat die particulieren op basis van een toevoeging bijstaat. Bovendien kunt u korting krijgen op de eigen bijdrage als u door het juridisch loket wordt doorverwezen naar een advocaat en u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Rechtsbijstandverzekering

Mogelijk komt u niet voor een toevoeging in aanmerking, maar hebt u wel een rechtsbijstandverzekering.  In dat geval is het verstandig (indien de spoedeisendheid van de situatie dit toelaat) éérst contact met uw verzekeraar op te nemen om na te gaan of uw zaak onder de dekking van uw verzekeringspolis valt en onder welke voorwaarden u zelf een advocaat (naar eigen keuze) kunt inschakelen, alvorens een advocaat te benaderen.