Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEKS & BEKS ADVOCATEN PER 1 JULI 2017

Onderstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 194/2017 ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland.

 1. Beks & Beks Advocaten is een kantorencombinatie, bestaande uit de maatschap Beks & Beks Advocaten (KvK: 32150077), mw. mr. S. van der Roest h.o.d.n. Advocatenkantoor Óxido (KvK: 66591171), hierna te noemen: “Óxido”, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rianta Advocatuur B.V. (KvK: 34208092) en mw. mr. M.J. de Groot h.o.d.n. M.J. de Groot advocaat en De Groot Advocatuur (KvK: 52596745), hierna te noemen: “De Groot Advocatuur”. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede toepasselijk op de bestuurders van de praktijkvennootschappen binnen de maatschap Beks & Beks Advocaten en degenen die bij de maatschap Beks & Beks Advocaten in loondienst werkzaam zijn.
 2. Op alle opdrachten, waaronder vervolgopdrachten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Als opdrachtnemer kan optreden de maatschap Beks & Beks Advocaten, Óxido, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rianta Advocatuur B.V. of De Groot Advocatuur voornoemd. Hierbij geldt dat voornoemde partijen enkel aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht en dat zij derhalve niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten aan en diensten verleend door één of meer van de overige voornoemde partijen.
 4. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst (van opdracht) met opdrachtnemer heeft gesloten.
 5. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.
 6. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de opdrachtnemer met wie opdrachtgever heeft gecontracteerd, met uitsluiting van de andere hiervoor genoemde partijen. Alle vennoten, bestuurders en medewerkers van opdrachtnemer komt het recht toe ook zelf een beroep te doen jegens opdrachtgever op deze clausule.
 7. Indien bij de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer, zo nodig in overleg met opdrachtgever(s), derden worden ingeschakeld, aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden, komen voor rekening van opdrachtgever, welke kosten door opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer aan opdrachtnemer zullen worden voldaan.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van opdrachtnemer.
 10. De kosten van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer omvatten het eigenlijke honorarium, zogenaamde verschotten, alsmede kantoorkosten.
 11. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten, die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten voor deskundigen). Onder kantoorkosten wordt verstaan algemene kantoorkosten, zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten. Ten aanzien van kantoorkosten brengt opdrachtnemer een opslag in rekening, welke in beginsel 6% van het uurtarief bedraagt. Kosten, welke door opdrachtnemer niet tot de algemene kantoorkosten worden gerekend, zullen naast het honorarium en kantoorkosten in rekening worden gebracht.
 12. Het door opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium wordt berekend op basis van de aan een opdracht bestede tijd in eenheden van 6 minuten en de door opdrachtnemer vastgestelde uurtarieven. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is medegedeeld. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het uurtarief aan te passen tijdens de duur van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 13. Opdrachtnemer zal in beginsel maandelijks het honorarium over de vorige maand in rekening brengen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een afwijkende termijn te hanteren. Desgewenst kan opdrachtnemer een nader te bepalen voorschot verlangen, in welk geval opdrachtnemer niet verplicht is werkzaamheden te verrichten alvorens het voorschot door opdrachtnemer is ontvangen.
 14. Indien een opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken, is betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
 15. Ter beoordeling of opdrachtgever al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Opdrachtnemer is niet verplicht werkzaamheden te verrichten op basis van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien opdrachtnemer besluit om opdrachtgever op deze basis bij te staan, is opdrachtnemer bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Indien aan opdrachtgever naar aanleiding van een aanvraag geen gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) wordt verleend, dan wel de toevoeging wordt ingetrokken, worden de werkzaamheden tegen de op dat moment geldende uurtarieven in rekening gebracht.
 16. Betaling van de declaraties van opdrachtnemer, waaronder mede wordt verstaan de eigen bijdrage, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een kortere termijn is afgesproken of uitdrukkelijk schriftelijk een langere termijn. Indien de declaratie niet binnen voornoemde termijn is voldaan, is de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na ommekomst van deze termijn van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling aanspraak te maken op:
  • a) de berekening van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot aan de dag tot de algehele voldoening;
  • b) de berekening van buitengerechtelijke kosten, ingevolge het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-141.html) welke kosten minimaal € 40,00 bedragen.
 17. Ingeval opdrachtgever een consument is, zal op bovenstaande eerst aanspraak worden gemaakt, nadat opdrachtnemer opdrachtgever heeft aangemaand.
 18. Indien een declaratie van opdrachtnemer niet wordt voldaan binnen de hiervoor aangegeven betaaltermijn, kan opdrachtnemer, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
 19. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar debiteurenbeheer uit te besteden aan een derde, althans een derde incassomaatregelen te laten treffen.
 20. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 21. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.