Actueel

WHOA en achterstallige pensioenpremie

In een eerder bericht maakten wij melding van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om de schulden van op zich gezonde ondernemingen met een te grote schuldenlast die anders in een faillissement zouden belanden te regelen. Ook indien niet alle schuldeisers daarmee instemmen.

Inmiddels is de WHOA een aantal keren toegepast en zijn er de eerste rechterlijke beslissingen. In de praktijk gaat het niet alleen om grotere ondernemingen. Ook middelgrote en kleinere MKB’ers hebben met succes schulden met toepassing van de WHOA kunnen regelen.

Rechten van werknemers / achterstallige pensioenpremie

De WHOA is echter niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten: “rechten van werknemers”. Dat is een belangrijke uitzondering. Onduidelijk was of onder deze uitsluiting ook de bedrijfstakpensioenpremies zouden vallen. Het komt regelmatig voor dat er een aanzienlijke premieschuld is. Het kan dus voor een ondernemer van groot belang zijn die schuld in een schuldenregeling mee te nemen.

In een zaak die diende bij de rechtbank Amsterdam voerde de Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering verweer tegen een verzoek tot homologatie (rechterlijke goedkeuring) van een schuldenregeling waarbij zij slechts een deel van de achterstallige pensioenpremie zou ontvangen.

Prejudiciële vraag

Omdat het hier gaat om een kwestie waarover de wet geen duidelijkheid biedt, heeft de rechtbank vervolgens de vraag voorgelegd aan de Hoge Raad. Voordat de Hoge Raad beslist wordt advies uitgebracht door de Procureur Generaal (PG). Een dergelijk advies wordt vaak gevolgd.

Op 6 december 2021 heeft de PG advies uitgebracht. De PG is van mening dat de WHOA niet van toepassing is op pensioenpremies. Hij meent dat het onbetaald blijven van deze premies de rechten van werknemers kan schaden. De bedoeling van de uitzondering voor de rechten van werknemers is er nu juist in gelegen dit te voorkomen.

De Hoge Raad moet nog beslissen. De verwachting is wel dat dit advies zal worden gevolgd. Voor de herstructureringspraktijk zou dit een tegenvaller zijn, maar in elk geval is er dan wel meer duidelijkheid over deze kwestie.

auteur: R.V. de Lauwere