Actueel

Uitbreiding Corona-noodpakket voor ondernemers

Op 20 mei 2020 zijn door de betrokken ministeries de verlengde noodpakketten voor het behoud van banen en ondersteuning van de economie gepresenteerd. Deze maatregelen volgen op het eerste pakket uit maart en diverse tussentijdse economische regelingen.

De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De aanvraagprocedures starten in de loop van juni / begin juli.

Hieronder volgende de belangrijkste aanpassingen. Let op! Naar verwachting komen er nog aanvullingen en aanpassingen. Het is dus altijd van belang op de sites van KvK (Kamer van Koophandel), de Overheid en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) te raadplegen voor de laatste stand van zaken.

Per 1 oktober 2020 worden er wederom verschillende maatregelen die hierna beschreven worden verlengd en / of aangepast. Zie voor de belangrijkste aanpassingen het artikel: ‘Coronaregelingen voor ondernemers vanaf 1 oktober 2020

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL volgt de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) op. Tot 26 juni 2020 kan er nog een beroep op de TOGS worden gedaan.

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden).

In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend. De TVL wordt via RVO opengesteld.

NOW 2.0 (tegemoetkoming in de loonkosten)

 De NOW regeling wordt verlengd en aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn de navolgende:

  • De regeling geldt voor vier maanden (tot 1 oktober).
  • De vaste opslag gaat omhoog van 30 naar 40%;
  • De boeteregeling bij ontslag is aangepast en bedraagt thans maximaal 5% van de tegemoetkoming.

Bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan moeten daarover eerst in overleg treden met de bonden of personeelsvertegenwoordigingen, zoals de ondernemingsraad. Komt er daaruit geen akkoord over de ontslagen, dan wordt een werkgever 5% gekort op de totale subsidie die de werkgever krijgt voor de loonkosten.

Verder komen er wijzigingen ten behoeve van seizoensbedrijven. Ook zijn er nadere voorwaarden op het gebied van omscholing en een verbod op winstuitkeringen aan aandeelhouders, inkoop eigen aandelen en bonussen aan bestuurders.

Ondernemers kunnen tevens aanspraak maken op de TVL, indien zij aan de voorwaarden van die regeling voldoen (zie hierboven).

De NOW aanvraag loopt via het UWV. T/m 5 juni 2020 kan de NOW 1.0 aangevraagd worden en vanaf 6 juli kan de NOW 2.0 aangevraagd worden (voor de maanden juni t/m september 2020.)

Tozo 2 (ondersteuning zelfstandigen)

De Tozo is verlengd. Een belangrijke wijziging is  de aanpassing van de partnertoets. Indien de partner voldoende inkomen heeft, dan kunnen ondernemers geen gebruik meer maken van de Tozo 2. Er is vanuit de politiek nogal wat kritiek op deze aanpassing. Ook hier is het dus van belang de ontwikkelingen te volgen, omdat deze regeling mogelijk nog wordt aangepast.

Een Tozo 2 aanvraag loopt via de eigen gemeente.

Diverse belastingmaatregelen

Voor belastingmaatregelen, zoals uitstel van betaling kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Kredietregelingen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen door. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank.

De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven ( zoals startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen). De procedure om aanspraak te maken op de COL verloopt via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Tot zover een beknopt overzicht van enkele belangrijke regelingen om ondernemers in verband met de Corona uitbraak tegemoet te komen.
Voor nadere informatie zie bijvoorbeeld: Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van KoophandelKvK.nl/corona.

Auteur: R.V. de Lauwere