1. Nul-urencontract en toch recht op uren?

  Oproepcontract, flexcontract, arbeidscontract-mup (‘met uitgestelde prestatieverplichting’) en nul-urencontract. Het zijn verschillende benamingen voor hetzelfde soort arbeidsovereenkomst. Contracten waarin is opgenomen dat de werkgever de vrijheid heeft om de werknemer al dan niet op te roepen. De werknemer wordt betaald afhankelijk van de gewerkte uren. Afgegaan op de tekst van het contract, lijkt de werkgever ijzersterk te staan wanneer hij van de werknemer af wil. Hij roept hem...

 2. Wet DBA: meer (on)zekerheid?

  Met de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die op 1 mei 2016 in werking is getreden, is de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft. De bedoeling van de VAR was om de betrokken partijen meer rechtszekerheid te geven of hun arbeidsrelatie kon worden aangemerkt als een (fictieve) dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst op grond waarvan de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen. De Wet DBA heeft een nieuw systeem in het leven geroepen. Daarbij is...

 3. Mens erger je niet. Maar klaag wel!

  Als u diensten afneemt bij een advocaat, makelaar of andere dienstverlener, dan kan het zijn dat de kwaliteit u tegenvalt of dat u van mening bent dat een advies verkeerd of onvolledig is.

  In dat geval is de verleiding wellicht groot om de factuur voorlopig niet te betalen en verder af te wachten. Dat lijkt een onschuldige menselijke reactie, maar stilzitten kan grote consequenties hebben. Door stil te zitten handelt u mogelijk in strijd met uw klachtplicht en dat kan gevolgen...

 4. Nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte (en de valkuilen)

  Met ingang van 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte aanzienlijk verruimd door de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015.

  Het wordt nu mogelijk een huurovereenkomst aan te gaan voor twee jaar of korter en voor onzelfstandige woonruimte zelfs maximaal vijf jaar. De regeling geldt voor huurovereenkomsten aangegaan na 1 juli 2016. De regeling is echter voor de verhuurder die er gebruik van wenst te maken, niet zonder haken en ogen en ook...

 5. Werken met ZZP-ers vanaf 1 mei 2016: opdrachtgevers opgepast!

  Door de toenemende financiële risico’s waarmee werkgevers de afgelopen jaren zijn geconfronteerd (zoals doorbetaling van loon tijdens ziekte voor de duur van twee jaar, premiedifferentiatie ZW en WIA), heeft het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) een hoge vlucht genomen. Opdrachtgevers die met zzp-ers werken, zijn gevrijwaard van de risico’s van loonbetaling bij ziekte en behoeven geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen, wanneer de zzp-er als...

 6. Privacy op de werkvloer in het geding?!

  Mag een werkgever de privéberichten van een werknemer doornemen als deze zijn verstuurd vanaf de werkvloer en kan dit zelfs tot een ontslag leiden? Op 12 januari 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uitgelaten over een zaak die zich in Roemenië afspeelde en waarbij deze vraag aan de orde was. Naar aanleiding van die EHRM-uitspraak werd...

 7. Aanvraag faillissement van een VOF en vennoten: komt dat de aanvrager voortaan duur te staan?

  Als twee of meer personen een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam is er – naar het zich laat aanzien – sprake van een vennootschap onder firma (VOF) met vennoten. Wordt er gehandeld met een VOF, dan heeft de wederpartij niet alleen verhaal op het vermogen van de VOF, maar ook op het vermogen van de vennoten in privé. De vennoten staan dus met hun gehele privé vermogen in voor de betaling van de schulden van de VOF. Betaalt een VOF haar schulden niet en geven...