Actueel

Corona-noodpakket voor ondernemers

Op 17 maart 2020 heeft de overheid een aantal maatregelen aangekondigd om ondernemers tegemoet te komen die getroffen worden door de gevolgen van de Corona uitbraak en de door de overheid opgelegde beperkingen. In het onderstaande worden de drie belangrijkste voorzieningen besproken, zoals deze oorspronkelijk zijn getroffen. Inmiddels zijn er nieuwe regelingen bijgekomen en bestaande regelingen aangepast. Zie voor de belangrijkste aanpassingen het artikel ‘Uitbreiding Corona-noodpakket voor ondernemers‘ en ‘Coronaregelingen voor ondernemers vanaf 1 oktober 2020’:


De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op 17 maart 2020 is de regeling werktijdverkorting ingetrokken. In plaats daarvan is er een nieuwe voorziening in het leven geroepen. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Deze NOW-aanvraag loopt via het UWV. Vanaf 6 april 2020 t/m 31 mei 2020 kunnen ondernemers daar een aanvraag voor de NOW-regeling indienen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Voorschot
Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Bij aanvragen dient het loonheffingsnummer vermeld te worden. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt er definitief afgerekend. De aanvraagprocedure is eenvoudig, zodat ondernemers zo snel mogelijk over de financiële middelen kunnen beschikken om de loonkosten te voldoen.

Voorwaarden
Voorwaarde is dat er geen werknemers worden ontslagen. Het doel van de regeling is immers de werkgelegenheid in stand te houden en de koopkracht zoveel mogelijk te handhaven.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van uw omzet weg, dan krijgt u via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

De NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract.

Omzetverlies
De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, dient de totale omzet uit 2019 door 4 gedeeld te worden. Dat getal dient vervolgens vergeleken te worden met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die 1 of 2 maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom
Voor de loonsom gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt. Het is voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. Het UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari, zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Wijzigingen in de loonsom na 15 maart 2020 worden niet meegenomen.
Gevolgen voor werknemer

De NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

Meer informatie over deze regelingen kunt u vinden op de website van de rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De beleidsregel regelt een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor direct getroffen ondernemers.

De TOGS is gericht op de sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zoals bijvoorbeeld horeca ondernemingen, autorijscholen en evenementenbureau ’s. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Aanvraagprocedure

De aanvraag procedure is eenvoudig. De sectoren zijn namelijk gekoppeld aan KvK codes de zogenaamde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening is te vinden op de site van RVO.nl.

De aanvraag voor de tegemoetkoming van € 4.000 kan online ingediend worden via de website van RVO. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO de aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden.

De aanvraag kan tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb (Tozo)

Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum te ontvangen. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. U kunt op de website van de Kamer van Koophandel zien hoe u aanspraak kunt maken op deze regeling.

Let op! Naar verwachting komen er nog aanvullingen en aanpassingen. Het is dus altijd van belang op de sites van KvK (Kamer van Koophandel), de Overheid en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) te raadplegen voor de laatste stand van zaken.

auteur: R.V. de Lauwere